تاریحچه سایت اینترنت مرکز تجارت بین المللی ایران

تاریخچه سایت اینترنت مرکز تجارت بین المللی ایران ، www.icciran.com – International commerce center of Iran را میتوان در مقالات متعدد در روزنامه های آن زمان پیدا کرد. این سایت در سال ۱۳۷۹ جهت ایجاد بستر تجارت الکترونیک  ایجاد شد. اولین سایت اینترنتی که تبادل مالی با ” ملی کارت ” و ” ثمین کارت ” انجام داد، سایت اینترنت مرکز تجارت بین المللی ایران www.icciran.com – International commerce center of Iran بود.

مقاله سایت اینترنت مرکز تجارت بین المللی ایران در روزنامه ابرار اقتصادی سال 1382
مقاله سایت اینترنت مرکز تجارت بین المللی ایران در روزنامه ابرار اقتصادی سال ۱۳۸۲
مقاله سایت اینترنت مرکز تجارت بین المللی ایران در روزنامه اطلاعات سال 1381
مقاله سایت اینترنت مرکز تجارت بین المللی ایران در روزنامه اطلاعات سال ۱۳۸۱
مقاله سایت اینترنت مرکز تجارت بین المللی ایران در روزنامه ابرار اقتصادی سال 1380
مقاله سایت اینترنت مرکز تجارت بین المللی ایران در روزنامه ابرار اقتصادی سال ۱۳۸۰
مقاله سایت اینترنت مرکز تجارت بین المللی ایران در روزنامه همشهری سال 1379
مقاله سایت اینترنت مرکز تجارت بین المللی ایران در روزنامه همشهری سال ۱۳۷۹